_

تاریخچه اکسترا

_

مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی از دانشگاه شهید مهاجر اصفهان عضو نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری